Kuidas osta?

Lisage meeldiv toode ostukorvi.
Tooteid hoitakse ostukorvis 15 minutit. Iga järgneva toote lisamisel ostukorvi hakkab antud 15 minutit uuesti jooksma.
Avage ostukorv ja vaadake oma tellimus üle. Vajadusel tehke muudatused.
Ostmiseks klikkige „Telli“ ning täitke vajalikud väljad oma andmetega. Kinnitage, et nõustute Ostutingimustega ja klikkige „Kinnita tellimus ja suundu maksma“
Tellimus kinnitatakse ja kui olete makse meie arveldusarvele sooritanud, pannakse kaup teele.

Privaatsustingimused

Sõbralt Sõbrale on võtnud endale eesmärgiks olla isikuandmete töötlemisel Sinule usaldusväärseks ja Sinu õigusi austavaks partneriks. Sellest lähtuvalt oleme koostanud privaatsuspoliitika põhimõtted, mis käsitlevad kliendi andmete kogumist, kasutamist, avaldamist, edastamist ja talletamist. Sõbralt Sõbrale on isikuandmete vastutav töötleja, Sõbralt Sõbrale edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le.

1. MÕISTED

1.1. Andmesubjekt on füüsiline isik, kelle kohta on Sõbralt Sõbrale teavet või teave, millega on võimalik füüsiline isik tuvastada. Andmesubjektid on näiteks füüsilisest isikust Kliendid, koostööpartnerid ning töötajad kelle kohta on Sõbralt Sõbrale Isikuandmeid.

1.2. Privaatsustingimused on käesolev tekst, mis sätestab Sõbralt Sõbrale Isikuandmete Töötlemise põhimõtted.

1.3. Isikuandmed on igasugune teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta.

1.4. Isikuandmete Töötlemine on igasugune Andmesubjekti Isikuandmetega tehtav toiming. Näiteks Isikuandmete kogumine, salvestamine, korrastamine, säilitamine, muutmine ja avalikustamine, juurdepääsu võimaldamine, päringute teostamine ja väljavõtete tegemine, kasutamine, edastamine, ristkasutamine, ühendamine, sulgemine, kustutamine või hävitamine, või mitu eelnimetatud toimingut, sõltumata toimingute teostamise viisist ja kasutatavatest vahenditest.

1.5. Klient on iga füüsiline või juriidiline isik, kes kasutab või on avaldanud soovi kasutada Sõbralt Sõbrale e-poe teenuseid.

1.6. Leping on Sõbralt Sõbrale ja Kliendi vahel sõlmitud Teenuse osutamise või muu leping.

1.7. Veebileht www.sobraltsobrale.ee on Sõbralt Sõbrale veebileht.

1.8. Külastaja on isik, kes kasutab Sõbralt Sõbrale veebilehte.

1.9. Laps on Isikuandmete Töötlemise kontekstis Eesti Vabariigis alla 13 aastane isik.

1.10. Teenused on igasugused Sõbralt Sõbrale poolt pakutavad teenused ja tooted.

1.11. Küpsised on andmefailid, mida salvestatakse mõnikord Veebilehe Külastaja seadmesse.

1.12. Sõbralt Sõbrale Andmekaitseametnik on isik, kes järgib Sõbralt Sõbrale Isikuandmete Töötlemise põhimõtete kohaldamist ning, kellega on Andmesubjektil võimalik kaebuse korral ühendust võtta.

1.13. Müügikanalid on Sõbralt Sõbrale poolt kasutatavad Andmesubjektiga suhtlemise viisid, kaupade müügiks ning teenuste osutamiseks loodud vahend. Sh e-post, telefon, avalik ja sotsiaalmeedia, erinevad vestlusliinid, individualiseeritud ja interaktiivsed reklaamid ja muud sarnased tööriistad Veebilehtedel ja mujal.

1.14. Tooteportfell on Sõbralt Sõbrale erinevad tooted ja Teenused, mille nimekiri on kättesaadav veebilehelt www.sobraltsobrale.ee.

Privaatsustingimustes, Lepingus, Üldtingimustes ja pooltevahelises suhtluses kasutatakse mõisteid eelnevalt märgitud tähenduses.

2. ÜLDSÄTTED

2.1. Sõbralt Sõbrale on juriidiline isik EEKBL Valduste OÜ, registrikoodiga 10242081, asukohaga Annemõisa 2, Tartu, 50708

2.2. Isikuandmeid võib Sõbralt Sõbrale töödelda:

2.2.1. vastutava töötlejana määrates kindlaks töötlemise eesmärgid ning vahendid;

2.2.2. volitatud töötlejana vastutava töötleja juhiste järgi;

2.2.3. vastuvõtjana ulatuses, kellele Isikuandmeid edastatakse.

2.3. Privaatsustingimused kohalduvad Andmesubjektidele ning Privaatsustingimustes nimetatud õigustest ja kohustustest lähtuvad kõik Sõbralt Sõbrale töötajad ja koostööpartnerid, kellel on kokkupuude Sõbralt Sõbrale valduses olevate Isikuandmetega.

2.3.1. Privaatsustingimusi võivad täiendada Veebilehel või seadmetes avaldatavaid privaatsusteadaandeid, samuti võib Privaatsustingimusi nendega muuta ja täiendada.

3. PÕHIMÕTTED

3.1. Sõbralt Sõbrale lähtub Isikuandmete Töötlemisel alati Andmesubjektide huvidest, õigustest ja vabadustest.

3.2. Sõbralt Sõbrale eesmärgiks on vastutustundlik Isikuandmete Töötlemine, mille puhul lähtutakse parimast praktikast, pidades silmas, et alati ollakse valmis demonstreerima Isikuandmete Töötlemise vastavust seatud eesmärkidele.

3.3. Sõbralt Sõbrale kõik Isikuandmete Töötlemisega seonduvad protsessid, juhendid, toimingud ja tegevused lähtuvad järgnevatest põhimõtetest:

3.3.1. Seaduslikkus. Isikuandmete Töötlemise puhul on olemas selleks seadusest tulenev alus, näiteks nõusolek;

3.3.2. Õiglus. Isikuandmete Töötlemine on õiglane nõustades eelkõige, et Andmesubjektil oleks piisav teave ja informatsioon selle kohta, kuidas Isikuandmeid Töödeldakse.

3.3.3. Läbipaistvus. Isikuandmete Töötlemine on Andmesubjektile läbipaistev.

3.3.4. Eesmärgipärasus. Isikuandmeid kogutakse täpselt ja selgelt kindlaksmääratud ning õiguspärastel eesmärkidel ning neid ei töödelda hiljem viisil, mis on nende eesmärkidega vastuolus.

3.3.5. Õigsus. Isikuandmed on õiged ja vajaduse korral ajakohastatud ning tarvitusele on võetud kõik mõistlikud meetmed, et Isikuandmete Töötlemine eesmärgi seisukohast ebaõiged Isikuandmed kustutataks või parandataks.

3.3.6. Säilitamise piirang. Isikuandmeid säilitatakse kujul, mis võimaldab Andmesubjekte tuvastada ainult seni, kuni see on vajalik selle eesmärgi täitmiseks, milleks isikuandmeid töödeldakse. See tähendab, et juhul kui Sõbralt Sõbrale soovib hoida Isikuandmeid kauem kui see on kogumise eesmärgist tulenevalt vajalik, anonümiseerib Sõbralt Sõbrale andmed selliselt, et Andmesubjekt ei ole enam tuvastatav. Andmete puhul, mille on Sõbralt Sõbrale saanud läbi kliendi- või muu sarnase suhte, säilitab Sõbralt Sõbrale vastavalt parimale tavale ning nõusoleku alusel töödeldavaid andmeid kuni nõusoleku tagasivõtmiseni.

3.3.7. Usaldusväärsus ja konfidentsiaalsus. Isikuandmete Töötlemine toimub viisil, mis tagab Isikuandmete asjakohase turvalisuse, sealhulgas kaitseb loata või ebaseadusliku Töötlemise eest ning juhusliku kaotamise, hävitamise või kahjustumise eest, kasutades mõistlikke tehnilisi või korralduslikke meetmeid. Sõbralt Sõbrale omab nii ettevõttesiseseid juhiseid, eeskirju töötajatele, kui ka eraldi lepinguid iga volitatud töötlejaga, mis näevad ette parimad praktikad, pideva riskihindamise ning asjakohased tehnilised ja organisatoorsed meetmed Isikuandmete Töötlemisel.

4. ISIKUANDMETE KOOSSEIS

4.1. Sõbralt Sõbrale  kogub muuhulgas järgmist tüüpi Isikuandmeid:

4.1.1. Andmesubjekti poolt Sõbralt Sõbrale avaldatud Isikuandmed (nimi, e-posti aadress, postiaadress, telefoninumber);

4.1.2. Andmesubjekti ja Sõbralt Sõbrale tavapärase suhtluse tulemusel tekkivaid Isikuandmed;

4.1.3. Andmesubjekti poolt ilmselgelt avalikustatud Isikuandmed (nt sotsiaalmeedias);

4.1.4. Teenuste tarbimisel tekkivad Isikuandmed (nt e-poest ostmisel);

4.1.5. Veebilehe külastamise ja kasutamise tulemusena tekkivad Isikuandmed (nt Veebilehel veedetud aeg);

4.1.6. Kolmandatelt isikutelt saadavad Isikuandmed;

4.1.7. Sõbralt Sõbrale poolt loodud ja kombineeritud Isikuandmed (kliendisuhte raames toimunud kirjavahetus või tellimuste ajaloo nimistu).

5. ISIKUANDMETE KOOSSEIS NING TÖÖTLEMISE EESMÄRGID JA ALUSED

5.1. Sõbralt Sõbrale Töötleb Isikuandmeid eranditult nõusoleku või seaduse alusel.

5.2. Nõusoleku alusel Töötleb Sõbralt Sõbrale isikuandmeid täpselt nendes piirides, ulatuses ja eesmärkidel, mille Andmesubjekt on kindlaks määranud. Nõusolekute puhul lähtub Sõbralt Sõbrale põhimõttest, et iga nõusolek peab olema muudest küsimustest selgelt eristatav, ning arusaadaval ja lihtsasti kättesaadaval kujul, selges ja lihtsas keeles. Nõusolek võib olla antud nii kirjalikult kui elektroonilisel teel või suulise avaldusena. Andmesubjekt annab nõusoleku vabatahtlikult, konkreetselt, teadlikult ja ühemõtteliselt näiteks lahtri märgistamise kaudu Veebilehel.

5.3. Õigustatud huvi tähendab Sõbralt Sõbrale huvi enda ettevõtte majandamiseks ja juhtimiseks võimaldamaks pakkuda parimaid võimalikke Teenuseid turul. Seadusest tuleneval alusel Töötleb Sõbralt Sõbrale Isikuandmeid vaid pärast hoolikat hindamist, tuvastamaks, et Sõbralt Sõbrale on õigustatud huvi, mille alusel Isikuandmete Töötlemine on vajalik ning vastavuses Andmesubjekti huvide ja õigustega. Eelkõige võib õigustatud huvi alusel Isikuandmete Töötlemine toimuda järgmistel eesmärkidel:

5.3.1. Usaldusliku kliendisuhte tagamiseks, näiteks Isikuandmete Töötlemine, mis on rangelt vajalik tegelike kasusaajate väljaselgitamiseks või pettuste vältimiseks;

5.3.2. Kliendibaasi haldamine ja analüüsimine, et parandada Teenuste ja toodete kättesaadavust, valikut, kvaliteeti ning et teha Kliendile nõusoleku korral parimaid ja personaalsemaid pakkumisi;

5.3.3. Veebilehtede, mobiilirakenduste ja muude Teenuste kasutamisel kogutavad identifikaatorid ja Isikuandmed. Sõbralt Sõbrale kasutab kogutavaid andmeid veebianalüüsiks või mobiili- ja infoühiskonnateenuste analüüsiks, töötamise tagamiseks, parendamiseks, statistika tegemiseks ja Külastaja käitumise ning kasutuskogemuse analüüsiks ning parema ja personaalsema Teenuse osutamiseks;

5.3.4. Kampaaniate korraldamine, s.h personaliseeritud ja suunatud kampaaniate korraldamine, Klientide ja Külastajate rahulolu uuringute teostamine ning teostatud turundustegevuste efektiivsuse mõõtmine;

5.3.5. Kliendi ja Külastaja käitumise analüüsimine erinevates Müügikanalites, Veebilehtedel;

5.3.6. Võrgu-, info- ja küberturbe kaalutlustel, näiteks piraatlusega võitlemiseks ning Veebilehtede turvalisuse tagamiseks ning tagavarakoopiate tegemiseks ja talletamiseks võetavad meetmed;

5.3.7. Õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks.

5.4. Seadusest tuleneva kohustuse täitmiseks Töötleb Sõbralt Sõbrale Isikuandmeid seaduses sätestatud kohustuste täitmiseks või seaduses lubatud kasutusviiside rakendamiseks. Näiteks tulenevad seadusest kohustused maksete töötlemisel või rahapesu reeglite järgimisel.

5.5. Juhul kui Isikuandmete Töötlemine toimub uuel eesmärgil kui see, milleks Isikuandmeid algselt koguti, või ei põhine Andmesubjekti antud nõusolekul, hindab Sõbralt Sõbrale hoolikalt sellise uue Töötluse lubatavust.

6. KLIENDIANDMETE AVALIKUSTAMINE JA/VÕI EDASTAMINE KOLMANDATELE ISIKUTELE

6.1. Sõbralt Sõbrale teeb koostööd isikutega, kellele Sõbralt Sõbrale võib edastada koostöö raames ja eesmärgil Andmesubjektidega seotud andmeid, sh Isikuandmeid.

6.2. Sellisteks kolmandateks isikuteks võivad olla reklaami- ja turunduspartnerid, kliendirahulolu uuringut korraldavad ettevõtted, võlgade sissenõudmisteenuse osutajad, maksehäireregistrid, IT partnerid, postiteenust vahendavad või osutavad isikud, asutused ja organisatsioonid tingimusel, et:

6.2.1. vastav eesmärk ja Töötlus on seaduslik;

6.2.2. Isikuandmete Töötlemine toimub vastavalt Sõbralt Sõbrale juhistele ning kehtiva lepingu alusel.

7. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE TURVALISUS

7.1. Sõbralt Sõbrale säilitab Isikuandmeid vaid rangelt minimaalselt vajaliku aja. Isikuandmed, mille säilitamise tähtaeg on möödunud, hävitatakse kasutades selleks parimaid praktikaid ning vastavalt Sõbralt Sõbrale poolt selleks kehtestatud korrale.

8. LASTE ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

8.1. Sõbralt Sõbrale Teenused, s.h. infoühiskonna teenused ei ole suunatud Lastele.

8.2. Sõbralt Sõbrale ei kogu teadlikult informatsiooni alla 13 aastate isikute ehk Laste kohta ning teadliku sellekohase tegevuse korral lähtume lapsevanema või eestkostja soovidest.

8.3. Juhul kui Sõbralt Sõbrale saab teada, et on kogunud Isikuandmed siiski Lapselt või Lapse kohta, teeb Sõbralt Sõbrale endast parima selliste Isikuandmete Töötlemise lõpetamiseks.

9. ANDMESUBJEKTI ÕIGUSED

9.1. Nõusolekuga seonduvad õigused:

9.1.1. Andmesubjektil on igal ajal õigus teatada Sõbralt Sõbrale oma soovist nõusolek Isikuandmete Töötlemiseks tagasi võtta.

9.2. Isikuandmete Töötlemisel on Andmesubjektil ka järgnevad õigused:

9.2.1. Õigus saada teavet ehk Andmesubjekti õigus saada teavet tema kohta kogutud Isikuandmete kohta.

9.2.2. Õigus tutvuda andmetega mis mh hõlmab Andmesubjekti õigust Töödeldavate Isikuandmete koopiale.

9.2.3. Õigus ebaõigete Isikuandmete parandamisele.

9.2.4. Õigus andmete kustutamisele ehk teatud juhul on Andmesubjektil õigus nõuda, et Isikuandmed kustutataks näiteks, kui Töötlus toimub ainult nõusoleku alusel.

9.2.5. Õigus nõuda Isikuandmete Töötlemise piiramist. See õigus tekib mh juhul, kui Isikuandmete Töötlemine ei ole seaduse alusel lubatud või kui Andmesubjekt vaidlustab Isikuandmete õigsuse. Andmesubjektil on õigus nõuda Isikuandmete Töötlemise piiramist ajaks, mis võimaldab vastutaval töötlejal Isikuandmete õigsust kontrollida või kui isikuandmete Töötlemine on ebaseaduslik, kuid Andmesubjekt ei taotle isikuandmete kustutamist.

9.2.6. Õigus järelevalveasutuse hinnangule selle kohta, kas Andmesubjekti Isikuandmete Töötlemine on seaduspärane.

10. ÕIGUSTE TEOSTAMINE JA PRETENSIOONIDE ESITAMINE

10.1. Õiguste teostamine:

10.1.1. Andmesubjektil on õigus Isikuandmete Töötlemisega seonduva küsimuse, taotluse või kaebuse ilmnemise korral pöörduda Sõbralt Sõbrale poole e-posti teel info@valduste.ee 

10.2. Kaebuste esitamine:

10.2.1. Andmesubjektil on õigus pöörduda kaebusega Sõbralt Sõbrale poole, Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole kui Andmesubjekt leiab, et Isikuandmete Töötlemisel on rikutud tema õigusi.

10.2.2. Andmekaitseameti (AKI) kontaktandmed leiab AKI koduleheküljel aadressil: www.aki.ee.

11. KÜPSISED JA MUUD VEEBITEHNOLOOGIAD

11.1. Sõbralt Sõbrale võib koguda Veebilehtede ja teiste infoühiskonnateenuste Külastajate kohta andmeid kasutades selleks Küpsiseid (s.o väiksed infokillud, mis talletatakse Külastaja brauseri poolt Külastaja arvuti või muu seadme kõvakettale) või muid sarnaseid tehnoloogiaid (nt IPaadress, seadmeinfo, asukohateave) ning neid andmeid töödelda.

11.2. Sõbralt Sõbrale kasutab kogutavaid andmeid, et võimaldada Teenuse osutamine vastavalt Külastaja või Kliendi harjumustele; kindlustada parim Teenuse kvaliteet; informeerida Külastajat ja Klienti sisust ja teha soovitusi; muuta reklaamid asjakohasemaks ja tõhustada turunduspingutused; hõlbustada sisselogimist ja andmete kaitsmist. Kogutud andmeid kasutatakse ka Külastajate loendamiseks ning nende kasutusharjumuste fikseerimiseks.

11.3. Sõbralt Sõbrale kasutab sessiooni-, püsi- ja reklaamiküpsiseid. Sessiooniküpsis kustutatakse automaatselt pärast igat külastust; püsiküpsiseid jäävad alles Veebilehe korduval kasutamisel. Kolmandate osapoolte Küpsiseid kasutavad Sõbralt Sõbrale partnerite Veebilehed. Nende Küpsiste tekkimist Sõbralt Sõbrale ei kontrolli, seega nende küpsiste kohta saad infot kolmandate osapoolte käest.

11.4. Küpsiste osas nõustuvad Külastajad nende kasutamisega Veebilehel, Infoühiskonna teenuse seadetes või veebibrauseris.

11.5. Enamik veebilehitsejaid lubavad Küpsiseid. Ilma Küpsiseid täielikult lubamata ei ole Veebilehe funktsioonid Külastajale saadaval. Küpsiste ja muude sarnaste tehnoloogiate lubamine või keelamine on Külastaja kontrolli all läbi enda veebibrauseri sätete, infoühiskonna teenuse seadistuste ja selliste privaatsuse tõhustamise platvormide.

12. OLULISED DOKUMENDID, JUHISED, KORRAD

12.1. Sõbralt Sõbrale Privaatsustingimuste rakendamisel lähtutakse järgmistest dokumentidest, kordadest, juhistest:

12.1.1. Töötlemistoimingute register, milles on toodud kõik Isikuandmete Töötlemise eesmärgid, viisid, töödeldavad Isikuandmete tüübid ja kategooriad ning vastavad Töötlemise alused;

12.1.2. Isiku e-poe konto, mille kaudu saab Andmesubjekt ligi enda kohta Sõbralt Sõbrale olemasolevate Isikuandmetele; saab neid parandada, muuta ning teostada enda muid seaduse ja käesolevate Privaatsustingimuste alusel antavaid õigusi;

12.1.3. Sõbralt Sõbrale organisatoorsete ja tehniliste meetmete kasutamise põhimõtted, milles on toodud erinevad meetmed, mida Sõbralt Sõbrale rakendab selleks, et hoida isikuandmed alati konfidentsiaalsete ja turvalistena.

13. KONTAKTANDMED JA INFORMATSIOON

13.1. Sõbralt Sõbrale Andmesubjekti jaoks olulised kontaktandmed:

13.1.1. Sõbralt Sõbrale saab Isikuandmete küsimustest ühendust e-posti aadressil info@valduste.ee

14. MUUD TINGIMUSED

14.1. Sõbralt Sõbrale on õigus ühepoolselt muuta käesolevaid Privaatsustingimusi. Muutmisest teavitab Sõbralt Sõbrale Andmesubjekte www.sobraltsobrale.ee koduleheküljel. Eeldame, et kui asute kasutama Sõbralt Sõbrale veebilehte www.sobraltsobrale.ee, olete privaatsustingimustega tutvunud ja nõustunud.

Müügitingimused / ostutingimused

E-poe klienditelefon: 682 7777

1. Ostutingimuste kehtivus

1.1. Ostutingimused kehtivad sobraltsobrale.ee veebipoe klientide (edaspidi Klient) ja EEKBL-Valduste OÜ (edaspidi Sõbralt Sõbrale e-pood) vahel kaupade ostmisel tekkivate õiguste ja kohustuste kohta.
1.2. Ostutingimused ei saa vastuolus olla Eesti Vabariigis kehtivate õigusnormidega ning vajadusel (vaidluste või puuduva informatsiooni puhul) on antud normidega täiendatud.
1.3. Sõbralt Sõbrale e-pood jätab endale õiguse käesolevaid tingimusi ja hinnakirja ühepoolselt muuta. Nimetatud muudatusi kajastatakse sobraltsobrale.ee veebilehel.
1.4. Sõbralt Sõbrale e-poes tellimust vormistades, kinnitab Klient, et ta on tutvunud ostutingimustega ja on nendega nõus.

2. Hinnakiri

2.1.  Müüdavate toodete hinnad on toodud eurodes ja sisaldavad käibemaksu.
2.2. Sõbralt Sõbrale e-pood jätab endale õiguse korrigeerida hindu. Kui Klient edastas oma tellimuse enne hinna muudatuste jõustumist, siis tema jaoks kehtib hind, mis oli arvel kajastatud tellimuse vormistamise momendil.

3. Tellimuse vormistamine ja kauba eest tasumine

3.1.  Tellimus tuleb vormistada läbi Sõbralt Sõbrale e-poe ostukorvi.
3.2. Müügileping loetakse sõlmituks ja tellimuse täitmist alustatakse peale seda kui Klient on tellimuse eest tasunud.
3.3. Tellimuste eest tasumine toimub läbi maksekeskuse.  Tasumine toimub väljaspool e-poodi turvalises keskkonnas – pangalingiga tasumisel vastava panga turvalises keskkonnas ja krediitkaardiga tasumisel Maksekeskus AS turvalises keskkonnas. Sõbralt Sõbrale e-poel puudub ligipääs kliendi panga ja krediitkaardi andmetele.
3.4. Juhul, kui Klient ei vali tellitud kaubale ise järele tulemist, lisandub müügihinnale kauba kohaletoimetamise tasu vastavalt müügitingimuste punktile 4.5. ja 4.6.
3.5. Sõbralt Sõbrale e-poes ei saa kohapeal kaubaga tutvumas käia ega kauba eest sularahas tasuda. Samas on vastavast füüsilisest poest võimalik osta toodet, kui see seal alles on.
3.6. Kõik tasumata tellimused võidakse tühistada alates ühe tunni möödumisel peale tellimuse vormistamist.
3.7. Kliendil on õigus eseme lepingutingimustele mittevastavuse korral tugineda seaduses sätestatud

õiguskaitsevahenditele, muu hulgas lepingust taganeda või nõuda kahju hüvitamist. Vaata lisaks punkt 10.8.

4. Toodete kohaletoimetamine ja üleandmine

4.1. Tooted postitame Kliendile hiljemalt 7 tööpäeva jooksul. Antud tarneaegadele tuleb juurde Eestisisese postiliikumise aeg 3-5 tööpäeva. Sõbralt Sõbrale e-pood ei kohustu Kliendile tooteid teele panema nädalavahetustel ja pühadel.
4.2. Sõbralt Sõbrale e-pood ei ole vastutav tarneaja pikkuse eest. Antud tarneajad on keskmised toote saabumise ajad.
4.3. Tellimuses esitatud andmete täpsusest ja õigsusest sõltub viivituste ja arusaamatuste vältimine kauba kohaletoimetamisel.
4.4. „Tulen ise järele“ tarneviisi valimisel saab kauba kätte toote juures kirjas olevalt Sõbralt Sõbrale kauplusest 11-16:30. Palume kaubale järele tulla 14 tööpäeva jooksul nimetatud ajavahemikul.
4.5. Sõbralt Sõbrale e-poest tellides võid kaubale tulla ise vastavasse Sõbralt Sõbrale kauplusesse ( kohaletoimetamise tasu puudub) ; tellida kaubad SmartPOSTi või Omniva pakiautomaati või kasutada meie enda poolt pakutavat üle-Eestilist kullerteenust
4.6. Kohaletoimetamise tasu võib muutuda vastavalt hinnakirja muutustele. Kohaletoimetamise hind kuvatakse Tellimuse eest tasumisel enne maksmist.
4.7. Kullerteenuse tingimused:

Kaup tuuakse Teile eramaja, paarismaja või korrusmaja välisukse ette võimaluse korral kokkulepitud ajal.
Transpordi maksumus on 39€. Kauba ja transpordi eest peab olema 100% tasutud enne kauba väljastamist.
Võtame Teiega ühendust 8-10 tööpäeva jooksul peale tellimuse esitamist.

NB! Kaubavedu ei teostata saartele (sh. Hiiumaa ja Saaremaa) – liiguvad vaid need tooted, mis mahuvad pakiautomaati.

5. Tellimuste hoiustamine

5.1. Kliendil on aega Sõbralt Sõbrale poodi oma Tellimusele järele tulla 14 tööpäeva.
5.2. Kui Kliendil ei ole võimalik ettenähtud tähtaja jooksul Tellimusele järele tulla, saab hoiutähtaega kokkuleppeliselt pikendada. Hoiutähtaja pikendamiseks palume saata e-kirja teel avalduse (tellimused@sobraltsobrale.ee).
5.3. Kliendil on õigus põhjust esitamata lepingust taganeda 14 kalendripäeva jooksul.
5.4.  Juhul, kui klient on tehingust taganenud, tagastab Sõbralt Sõbrale e-pood Kliendile ostusumma koos kohaletoimetamise tasuga viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 kalendripäeva jooksul tagasi. Tagasimakse tehakse samale arvelduskontole, millelt ostu eest tasuti.

6. Tagastamisõigus

6.1. Kliendil on õigus põhjust esitamata lepingust taganeda 14 kalendripäeva jooksul alates kauba kättesaamisest.
6.2. Tagastatav kaup peab olema kasutamata ja rikkumata. Klient vastutab kaubaga tutvumisel kauba väärtuse vähenemise eest, kui ta on kaupa kasutanud muul viisil, kui on vaja asja olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks.
6.3. Kauba tagastamiseks tuleb esitada Kauba tagastamise avaldus 14 päeva jooksul, peale tellimuse kättesaamist e-posti aadressil tellimused@sobraltsobrale.ee
6.4. Klient on kohustatud taganemisõiguse kasutamisel tagastama kauba müüjale hiljemalt 14 päeva jooksul arvates taganemisavalduse esitamisest.
Kaupa saab tagastada:
– Tuues ise kohale mistahes Sõbralt Sõbrale poodi üle Eesti
6.5. Kaupadele, mida oma olemuse tõttu ei saa tagastada (nt aluspesu, ujumis- ja päevitusriided, sukad-sokid, avatud pakendiga kosmeetika, parfüümid, hügieenitooted, tekid ja padjad) 14-päevane taganemisõigus ei kehti.
6.6. Juhul, kui Klient on tagastatavat kaupa rikkunud või kahjustanud tahtlikult või hooletuse tõttu, on Sõbralt Sõbrale e-poel õigus nõuda tekitatud kahju hüvitamist.
6.7. Kauba tagastamisega seotud kulu kannab Klient. Sõbralt Sõbrale e-pood kannab kauba tagastusega seotud kulu juhul kui kohaletoimetatud kaup erines tellitust.
6.8. Kauba tagastamise avaldus võiks olla Sõbralt Sõbrale e-poest saadaval blanketil. Vabas vormis esitatud avaldus peab kindlasti sisaldama: ostja ees- ja perekonnanimi, tootekood ja tellimuse numbrit.
6.9. Juhul, kui klient on tehingust taganenud, tagastab Sõbralt Sõbrale E-pood kliendile ostusumma viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 kalendripäeva jooksul taganemisavalduse jõudmisest Sõbralt Sõbrale e-poodi. Tagasimakse tehakse samale arvelduskontole, millelt ostu eest tasuti.
6.10. Juriidilistele isikutele antud 14 päevane tagastus õigus ei kehti.

7. Vastutus

7.1. Sõbralt Sõbrale e-pood vastutab Teie ees ja Teie vastutate Sõbralt Sõbrale e-pood ees teisele poolele käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.

8. Vääramatu jõud

8.1. Sõbralt Sõbrale e-pood ei vastuta tekitatud kahjude või kauba kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või kauba kohaletoimetamise viibimine on tingitud asjaoludest mida Sõbralt Sõbrale e-pood ei saanud mõjutada või ette näha.

9. Isikuandmete kaitse ja turvalisus

9.1. Sõbralt Sõbrale e-pood lehekülastuste ja tellimuste vormistamise käigus kogutud infot ja isikuandmeid käsitletakse konfidentsiaalsena ja neid ei avaldata kolmandatele osapooltele, v.a. postifirmale vajalik info.
9.2. Krüpteeritud andmeside pankadega ostude eest tasumisel tagab Kliendi personaalsete pangatunnuste turvalisuse ja neile puudub Sõbralt Sõbrale e-poe poolne ligipääs.

10. Pretensioonide esitamise kord

10.1. Sõbralt Sõbrale e-pood müüb kasutatud või vähekasutatud kaupa.
10.2. Sõbralt Sõbrale e-pood vastutab Kliendile müüdud kauba lepingutingimustele mittevastavuse või puuduste eest mis ilmnevad kuni kahe (2) aasta jooksul alates kauba üleandmisest Kliendile.
10.3. Müüja ei vastuta asja lepingutingimustele mittevastavuse eest, kui ostja lepingu sõlmimisel asja lepingutingimustele mittevastavust teadis või pidi teadma (Võlaõigusseadus § 218 (4)).
10.4. Kliendil on õigus puuduse ilmnemisel pöörduda hiljemalt kahe kuu jooksul Sõbralt Sõbrale e-poe poole, esitades arve, mille alusel kauba ostu eest tasuti.
10.5. Toote nõuetele mittevastavuse või puuduste ilmnemisel palume edastada e-postiaadressile tellimused@sobraltsobrale.ee pretensiooni, kus on märgitud tellimuse esitaja nimi, kontakttelefon, tellimuse number ja toote tingimustele mittevastavuse või puuduse täpne kirjeldus.
10.6. Sõbralt Sõbrale e-pood ei vastuta tellimuse täitmisel Kliendi poolt esitatud ebakorrektsetest andmetest tekkiva kahju või mis tahes muude tagajärgede eest, sealhulgas kohaletoimetamise viivituse eest, kui see on tingitud asjaoludest, mida müüjal ei olnud võimalik mõjutada.
10.7. Kõik pretensioonid vaadatakse läbi ja Kliendiga võetakse ühendust esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul alates pretensiooni kättesaamisest.
10.8. Sõbralt Sõbrale e-poe ja Kliendi vahel tekkivad vaidlused lahendavad pooled läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel on Kliendil õigus pöörduda Tarbjakaitse ja Tehnilise Järelvalve Ameri juures tegutseva tarbjavaidluste komisjonis ( Pronksi 12, Tallinn 10117), või Harju Maakohtusse. Lisaks on kõikidele klientidele avatud e-kauplejatega tekkinud kaebuste lahendamiseks Euroopa Liidu elektrooniline keskkond ODR-platvorm (Online Dispute Resolution ehk veebipõhine vaidluste lahendamine) aadressil http://ec.europa.eu/odr.
10.9 Tarbjakaitseametis on kaebuste läbi vaatamine pooltele tasuta, vaidlus üksuste menetlus reeglitega on võimalik tutvuda https://komisjon.ee/et/avalduse-esitamine

Soodushinnaga tooted:

 • Allahindlus!

  Laud

  15,00  11,00 
  Lisa korvi Details
 • Allahindlus!

  Kontoritool

  5,00  4,00 
  Lisa korvi Details
 • Allahindlus!

  Kokkupandav matkatool

  7,90  5,90 
  Lisa korvi Details
 • Allahindlus!

  Elektriline laud (2 mootoriga)

  289,00  239,00 
  Lisa korvi Details
 • Allahindlus!

  Riiul

  15,00  9,00 
  Lisa korvi Details
 • Allahindlus!

  Klaaslaud

  29,00  24,00 
  Lisa korvi Details
 • Allahindlus!

  Tumeroheline massaažilaud

  69,00  49,00 
  Lisa korvi Details
 • Allahindlus!

  IKEA valge diivanilaud

  19,00  14,00 
  Lisa korvi Details
Kõik soodushinnaga tooted

Uued tooted: